Revize a kontroly el. spotřebičů

Revize a kontroly el. spotřebičů během používání – změny platné od 1. července 2022
(ČSN 33 1600 ed. 2/Z2)

Nová legislativa platná od 1. července 2022

Dne 1. července 2022 vstoupil v účinnost zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, a spolu s ním, mimo jiné, NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Změny v rozdělení vyhrazených a nevyhrazených el. zařízení

Podle § 3 NV č. 190/2022 Sb. vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou:

  • ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
  • prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
  • zdravotnické elektrické přístroje,
  • elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu (tzn. Zákon č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky),
  • elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

U těchto el. zařízení (výrobků), je bezpečnost při uvádění na trh nebo do provozu zajištěna zákonem č. 22/1997 Sb. nebo zákonem č. 90/2016 Sb.

Požadavky na kvalifikaci osob provádějící revize a kontroly el. spotřebičů

Revize a zkoušky elektrických spotřebičů může vykonávat výhradně osoba znalá dle § 19 zákona č. 250/2021 Sb.

Osoba znalá je dle §5 NV č. 194/2022 Sb.:

  • osoba znalá pro samostatnou činnost "elektrotechnik",
  • osoba znalá pro řízení činnosti "vedoucí elektrotechnik" a
  • revizní technik

Poznámka: Dle již zrušené vyhl. č. 50/1978 Sb. by se jednalo o §6, §7, §8 a §9.

Žádné právní a ostatní předpisy výslovně neuvádějí, aby opakované revize elektrických spotřebičů během používání ve smyslu normy ČSN 33 1600 ed.2/Z2 prováděl revizní technik, avšak dle stanoviska SÚIP (viz přílohu) při externím zajištění revizí se doporučuje využití revizních techniků.

Kontroly může vykonávat uživatel (pracovník seznámený, případně poučený).

Další požadavky na provozovatele a zaměstnavatele

Podle § 4 zákona č. 309/2006 Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Musí být mimo jiné pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Podle § 4 zákona č. 378/2001 Sb. se kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu provádí podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Osoba odpovědná za elektrické zařízení po zhodnocení rizik a konkrétně prováděné činnosti rozhodne, kdo a s jakou kvalifikací provede případné zkoušky, revize a kontroly elektrických spotřebičů.

Způsob, rozsah a postup opakovaných revizí a kontrol elektrických spotřebičů stanovuje během jejich používání technická norma ČSN 33 1600 ed. 2/Z2