Legislativa

Základní přehledy pro elektrikáře

Zákony

 • Zákon č. 18/2004 Sb. - Zákon o uznání odborné kvalifikace
 • Zákon č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky
 • Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
 • Zákon č. 102/2001 Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
 • Zákon č. 133/1985 Sb. - Zákon České národní rady o požární ochraně
 • Zákon č. 174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • Zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon
 • Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce
 • Zákon č. 455/1991 Sb. - Živnostenský zákon
 • Zákon č. 458/2000 Sb. - Energetický zákon
 • Zákon č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele

GDPR (General Data Protection Regulation)

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (účinnost od 25.5.2018)

(aktualizováno 14. 03. 2019)

Nařízení vlády

 • NV č. 117/2016 Sb. - Posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
 • NV č. 176/2008 Sb. - Technické požadavky na strojní zařízení
 • NV č. 378/2001 Sb. - Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • NV č. 591/2006 Sb. - Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

(aktualizováno 14. 03. 2019)

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 22/1989 Sb. - Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
 • Vyhláška č. 50/1978 Sb. - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb. - Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních
 • Vyhláška č. 74/2002 Sb. - Vyhláška ČBÚ o vyhrazených elektrických zařízeních
 • Vyhláška č. 75/2002 Sb. - Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb

(aktualizováno 14. 03. 2019)

Normy ČSN

Elektrické instalace nízkého napětí

 • ČSN 33 0010 ed.2 - Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy
 • ČSN 33 2000-1 ed.2 - Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
 • ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
 • ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - Elektrická vedení
 • ČSN 33 2000-5-559 ed.2 - Svítidla a světelná instalace
 • ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - Prostory s vanou nebo sprchou
 • ČSN 33 2000-7-703 ed.2 - Místnosti a kabiny se saunovými kamny
 • ČSN 33 2000-7-704 ed.2 - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích
 • ČSN 33 2000-7-705 ed.2 - Zemědělská a zahradnická zařízení
 • ČSN 33 2000-7-708 ed.4 - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality
 • ČSN 33 2000-7-711 - Výstavy, přehlídky a stánky
 • ČSN 33 2000-7-711 ed.2 - Fotovoltaické (PV) systémy
 • ČSN 33 2000-7-713 - Nábytek
 • ČSN 33 2000-7-714 ed.2 - Venkovní světelné instalace
 • ČSN 33 2000-7-715 ed.2 - Světelná instalace napájená malým napětím
 • ČSN 33 2000-7-753 ed.2 - Topné kabely a pevně instalované topné systémy
 • ČSN 33 2130 ed.3 - Vnitřní elektrické rozvody
 • ČSN 33 2180 - Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
 • ČSN 33 2190 - Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory
 • ČSN EN 50522 - Uzemňování elektrických instalací AC nad 1kV
 • ČSN EN 61936-1 - Elektrické instalace nad AC 1kV - Všeobecná pravidla

Ochrana před bleskem

 • ČSN EN 62305-1 ed.1 - Obecné principy
 • ČSN EN 62305-2 ed.1 - Řízení rizika
 • ČSN EN 62305-3 ed.1 - Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
 • ČSN EN 62305-4 ed.1 - Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 • Dnes již zrušená norma ČSN 34 1390, která platila v období 1.4.1970 - 1.2.2009

Revize elektro

 • ČSN 33 1500 - Revize elektrických zařízení
 • ČSN 33 1600 ed.2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
 • ČSN 33 2000-6 ed.2 - Revize

(aktualizováno 14. 03. 2019)